Mateusz Piórkowski

Duczymińska kronika internetowa…

Duczymin w zbliżeniu…

05 marca 2020

Tak jak wspominałem już wcześniej, chcę rozbudować swoją stronę o materiały fotograficzne związane z naszym Sołectwem, dlatego… z wielką satysfakcją ogłaszam I Sołecki Konkurs Fotograficzny pt. „Duczymin w zbliżeniu”.

Mam nadzieję, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzięki konkursowi chcę pozyskać fotografie, które każdy będzie mógł podziwiać odwiedzając moją stronę.

Wszystkie szczegóły na temat konkursu można znaleźć w regulaminie, który zamieszczam poniżej. Zawarty jest w nim także bezpośredni kontakt ze mną, jako organizatorem.

Żeby wziąć udział w konkursie trzeba razem z fotografiami dostarczyć „Kartę Zgłoszeniową”, która zamieszczona jest pod regulaminem.

Regulamin otwartego konkursu fotograficznego

„Duczymin w zbliżeniu”

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest sołtys Sołectwa Duczymin Mateusz Piórkowski. 

2. Sponsorem nagród dla laureatów konkursu jest Mateusz Piórkowski.

3. Tematyka zdjęć musi być związana z sołectwem Duczymin (Duczymin, Annowo, Rapaty Górki).

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, mogą wziąć udział w konkursie jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, a także zaakceptowaniu przez rodzica/opiekuna klauzuli RODO (załącznik nr 1 do regulaminu).

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

§ 2 Cele konkursu

1. Głównym założeniem konkursu jest ukazanie i uwiecznienie za pomocą fotografii fragmentu sołectwa Duczymin.

2. Konkurs ma na celu promocję Sołectwa Duczymin przez ukazanie jego wyjątkowych miejsc.

3. Celem dodatkowym jest rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców zainteresowania kulturą, przyrodą i historią Sołectwa Duczymin.

§ 3 Przepisy szczegółowe

1. Każdy uczestnik powinien zgłosić minimum 3, a nie więcej niż 5 fotografii (format JPG o jakości umożliwiającej druk zdjęcia w formacie A4).

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

3. Zdjęcie może być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.

4. Fotografie należy nadesłać na konkurs:

a) w formie elektronicznej na adres: mateoo@onet.com.pl  z dopiskiem „Duczymin w zbliżeniu”,

b) osobiście do organizatora na płycie CD/DVD lub innym nośniku pamięci,

c) wysłać pocztą na adres: Mateusz Piórkowski Duczymin 7, 06-330 Chorzele.

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć krótką notatkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, miejsce wykonania pracy.

6. Wysłanie/dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) oraz zależne prawa autorskie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

9. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, którego skład powoła organizator.

10. Sponsor przewiduje następujące nagrody:

  • I nagroda – 600 zł
  • II nagroda – 400 zł
  • III nagroda – 200 zł

§ 4 Terminarz konkursu

 

1. Termin nadsyłania/dostarczenia prac mija 30 września 2020 roku (decyduje data dostarczenia przesyłki, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Zbiór wszystkich prac będzie dostępny na stronie internetowej: www.duczymin-z-pasja.pl  do 15 października 2020 roku.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie i terminie odbioru nagrody do dnia 20 października 2020 roku.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega prawo do bezpłatnej prezentacji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych sołectwa Duczymin.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.


Karta zgłoszeniowa jest do pobrania z linku poniżej: